Stanovisko generálního ředitele ČT Petra Dvořáka k rebelujícím pracovníkům redakce zpravodajství

Česká televize

Stanovisko generálního ředitele Petra Dvořáka na jednání Rady ČT dne 11. 12. 2013
K čj. RCT 134/13 – Stanovisko generálního ředitele České televize:

 

 

 


 

V souladu s usnesením Rady České televize vám dnes předkládám své stanovisko k podnětu části pracovníků redakce zpravodajství. V přiloženém materiálu máte uveden i seznam podkladů, ze kterých jsem vycházel. Oproti původním předpokladům mezi nimi ale není finální zpráva expertní komise. Zde chci jen konstatovat, že po konzultaci s jejími členy jsem se rozhodl její činnost ukončit. Důvody ukončení činnosti komise a souvislosti jsou detailně popsány v přiložené Zprávě o činnosti expertní komise.

 

Mé stanovisko striktně vychází ze znění zákona o České televizi a kodexu České televize a reaguje na podnět v uvedeném rozsahu. Je ale třeba připomenout, že generální ředitel České televize nejen nemá vliv na editoriální politiku úseku zpravodajství a aktuální publicistiky a dokonce se do této oblasti ani vměšovat nesmí, pokud nejde o taxativně vyjmenovaný případ v čl. 5.15 kodexu České televize (tedy v případě, kdy je z okolností zřejmé, že uveřejněním zprávy došlo nebo naléhavě hrozí, že dojde k porušení zákona). Vnitřní procesy redakce zpravodajství jsou plně v kompetenci ředitele zpravodajství a aktuální publicistiky a ten má i nadále moji plnou důvěru.

 

Detailní zdůvodnění mého stanoviska najdete v předaném materiálu. Na základě všech mně dostupných informací konstatuji, že podle mých zjištění nedošlo k porušení zákona o České televizi ani etického kodexu České televize a že nedošlo k vážnému narušení vyváženosti a korektnosti zpravodajství ČT. Z tohoto pohledu tedy považuji podnět části pracovníků redakce zpravodajství za neoprávněný.

 

Analýza kompetencí a editoriální činnosti ukázala ale na určitou neujasněnost postupů v případě vzniku a řešení rozporů, jako byly ty zmíněné v podnětu. Průběžnou zprávu o auditu s metodickou podporou odborné konzultační firmy vybrané na základě veřejného výběrového řízení naleznete v přílohách. V České televizi jako mediu veřejné služby bude vždy existovat pluralita názorů a tím pádem zde budou pochopitelně vznikat konflikty i v budoucnosti. Dnes je toto řešení vzniklých problémů a konfliktů sdílenou zodpovědností šéfredaktora a zároveň ředitele zpravodajství. To však je nedostatečné v momentě, kdy je šéfredaktor nebo případně i ředitel zpravodajství sám aktérem sporu. U obou dvou těchto pozic je silná osobní odpovědnost i pravomoc, ale uvnitř redakce není dostatečný mechanismus pro řešení případného zásadního sporu.

 

Na základě tohoto závěru jsem rozhodl o následujícím postupu:

1. V nejkratším možném termínu dojde ke změně organizační struktury úseku zpravodajství a aktuální publicistiky tak, aby byly dodrženy následující principy:

Dojde k nastavení vícestranného systému rozhodování tak, aby se rozhodovací pravomoci nekumulovaly do jedné osoby nebo několika málo osob.
Předpokládám zefektivnění systému klíčových porad a nastavení detailního systému hodnocení kvality reportérské, moderátorské a editorské práce.
Budu požadovat jasné vyprofilování stěžejních pořadů a vytvoření zodpovědných moderátorsko-editorských týmů.
Každý pracovník zpravodajství bude mít možnost předat případný spor k nezávislému expertnímu posouzení nově vzniklému internímu Editoriálnímu panelu, a to na několika úrovních s vědomím, že konečné rozhodnutí, pokud nebude v rozporu s právními předpisy a Kodexem České televize, bude závazné a současně i dostupné Radě České televize.
V rámci zpravodajství bude zdokumentováno, za 1) že spor vznikl, 2) kdo byl jeho aktérem, 3) o co šlo a 4) jaké je finální závazné rozhodnutí. Rozhodnutí bude navíc precedentní a doplní pravidla editoriální praxe pro každou další podobnou situaci. Pro celé zpravodajství tak budou existovat zcela transparentní a průběžně doplňovaná editoriální pravidla.
Po nastavení těchto pravidel bude nerespektování takového rozhodnutí posuzováno jako hrubé porušení pracovních povinností.
Pracovníci zúčastnění na výrobě a vysílání zpravodajských a publicistických pořadů budou ročně proškolováni z aplikace Kodexu ČT a aktuální judikatury.

 

2. Na základě uvedených bodů chci veřejně deklarovat, že z mé strany nebudou vůči žádným pracovníkům úseku zpravodajství a aktuální publicistiky vyvozována žádná personální opatření ani sankce, ať už podepsali nebo nepodepsali jakoukoli z petic. Hodlám za současnou nestandardní situací udělat „tlustou čáru“ a nevracet se k řadě porušení interních pravidel, která proběhla v posledních měsících a neřešit s tím spojené pracovně-právní souvislosti. K tomuto závěru jsem dospěl na základě toho, že jsem porušení zákona o České televizi, ani zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, Etického kodexu ani předvolebních pravidel nezjistil. Přihlédl jsem rovněž k tomu, že pracovníci zúčastnění na výrobě a vysílání zpravodajství a publicistiky museli pracovat s mimořádným nasazením na přelomu roku 2012 a v roce 2013, protože zajišťovali předvolební a volební vysílání v souvislosti s krajskými volbami, prezidentskými volbami a volbami do Poslanecké sněmovny a vedle toho nemohli rezignovat na plnění ostatních úkolů zpravodajství veřejné služby a chápu tedy, že v důsledku toho mohlo vznikat i určité pracovní napětí.

 

3. Zároveň ale konstatuji, že vzhledem k předloženému budoucímu postupu a připravovaným změnám, které by měly zabránit opětovnému vzniku podobné situace, která významně narušila důvěryhodnost a dobré jméno nejen zpravodajství ČT 24, ale i celé České televize, budu nyní důsledně požadovat dodržování všech interních pravidel a vyžadovat standardní způsoby řešení interních problémů bez neoprávněné medializace. Já sám jsem od přijetí podnětu na konci října nevydal i přes opakované žádosti médií žádné samostatné veřejné prohlášení a stejnou praxi nyní očekávám do vydání vyjádření Rady České televize od všech aktérů tohoto sporu.

 

4. Návrh praktické realizace výše uvedeného řešení předloží ředitel zpravodajství a aktuální publicistiky nejpozději do poloviny ledna, aby s ním mohla být seznámena Rada České televize na svém druhém lednovém zasedání. Ředitel zpravodajství rovněž zabezpečí projednání a konzultaci řešení v rámci redakce zpravodajství a předloží svůj návrh jak generálnímu řediteli, tak i odborové organizaci. Nový systém a organizační struktura by měla začít platit od 1.2.2014.

 

5. Do konce prvního čtvrtletí seznámím Radu České televize s vyhodnocením čl. 5 a čl. 6 Kodexu České televize (schváleném v roce 2003) a případně předložím Radě ČT podnět k jeho doplnění.

 

Na závěr opakuji, že ředitel zpravodajství má moji plnou důvěru a nepochybuji, že praktická realizace výše uvedených kroků pod jeho vedením povede nejen k udržení současné vysoké úrovně zpravodajství, ale že přispěje k jeho ještě větší transparentnosti a kvalitě.

 

Další postup v řešení podnětu je nyní plně v rukách vás, členů Rady České televize. Jsem si jist, že se při posuzování podnětu budete striktně řídit kompetencemi stanovenými zákonem o České televizi a kodexem České televize.
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

TOPlist